CENSO

centrum spracovania odpadov

Legislatíva v oblasti nakladania s odpadmi

Zákony

 • Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 434/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z.z o poplatkoch za ulozenie odpadov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 529/2010 o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
 • Zákon č. 386/2009 z 8. septembra 2009, ktorým sa dopĺňa zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 409/2006 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Zákon č. 443/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 733/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 529/2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
 • Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
 • Vyhláška č. 367/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2014, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
 • Oznámenie 368/2015 Z.z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 • Vyhláška č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 • Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 • Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Vyhláška č. 227/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • Vyhláška č. 313/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
 • Vyhláška č. 208/2005 o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
 • Vyhláška č. 210/2005 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
 • Vyhláška č. 599/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 125/2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiela o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • Vyhláška č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
 • Vyhláška č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou