CENSO

centrum spracovania odpadov

CENSO

CENtrum Spracovania Odpadov vzniklo na pôde Technickej univerzity v Košiciach v roku 2003 ako výsledok dlhoročnej práce v oblasti výroby a spracovania kovov a odpadov.
CENSO predstavuje výskumné laboratórium, ktoré je určené na skúmanie možností úpravy, spracovania alebo využitia odpadov ako potenciálnych druhotných surovín sofistikovanými metódami a vyvíjanie a overovanie nových postupov.

Snahou Centra je na požiadanie odberateľa navrhnúť a zároveň preskúmať chovanie sa odpadu v procese jeho spracovania a stanoviť know-how optimálneho postupu spracovania. Zároveň sa Centrum neustále venuje základnému výskumu v oblasti spracovania a využitia odpadov a ponúka služby v oblasti poradenstva, štúdií a rešeršných služieb v oblasti problematiky nakladania s odpadmi. Pozornosť Centra sa zameriava predovšetkým na tuhé odpady, a to ako na priemyselné odpady, tak aj na komunálne odpady a zložky separovaného zberu. Centrum sa podieľa na organizácii medzinárodných konferencii:

 • Kammel's QUO VADIS HYDROMETALLURGY (1995, 1998, 2001, 2004, 2008, 2012)
 • WASTE-SECONDARY RAW MATERIALS (2006)
 • RECYKLÁCIA POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV (2009)

Centrum sa vo svojej činnosti zameriava predovšetkým na vyhľadávanie, vyvíjanie a testovanie technológií a postupov na prepracovanie priemyselných a komunálnych odpadov kovových a kovonosných s cieľom využiť ich hodnotu a získať nové využiteľné materiály.

V doterajšej činnosti sa Centrum venovalo výskumu najmä v nasledovných oblastiach:

 • Spracovanie použitých zlievarenských pieskov
 • Spracovanie oceliarenských úletov a kalov
 • Spracovanie kalov z povrchovej úpravy kovov
 • Spracovanie a využitie odpadov z výroby hliníka
 • Spracovanie a využitie Al sterov z tavenia hliníka
 • Spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení
 • Spracovanie dosiek plošných spojov
 • Spracovanie mobilných telefónov
 • Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov
 • Spracovanie komunálneho odpadu v rámci mesta Košice
 • a iné

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou