CENSO

centrum spracovania odpadov

Posudková činnosť

Posudzovanie vo veciach odpadov

A Skládkovanie odpadov (činnosti zneškodňovania odpadov: D1, D5)

Prípady:

 • I./1. Vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona.
 • I./2. Vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona.
 • I./4 Vydanie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
 • I./8. Vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona.
 • I./16. Vydanie súhlasu na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti podľa § 7 ods. 1 písm.u) zákona.
 • II./7. Vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona.
 • II./8. Vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi činnosťami podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona.
 • II./9. Vydanie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona
 • II./11. Vydanie vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel podľa § 16 písm. e) zákona.

C Úprava odpadov (činnosti zneškodňovania odpadov úpravou: D2, D8,D9, D13 až D15 a činnosti zhodnocovania úpravou: R2 až R13)

Prípady:

 • I./1. Vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona.
 • I./2. Vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona.
 • I./3 Vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
 • I./6. Vydanie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
 • II./1. Vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov.
 • II./2. Vydanie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona.
 • II./7. Vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona.
 • II./8. Vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona.
 • II./9. Vydanie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona.
 • II./14. Vydanie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 7 ods. 1 písm. t) zákona.

D Oblasť autorizácie

Prípady:

 • I./9. Udelenie autorizácie ministerstvom podľa § 8 ods. 4 zákona na jednotlivé činnosti alebo spolu na viac činností
  • a) spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
  • b) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
  • c) spracovanie starých vozidiel,
  • d) spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
 • I./10. Vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 13 ods. 3 zákona
 • II./3. Vydanie súhlasu na zber alebo spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona
 • II./4. Vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 písm. b) zákona; odborný posudok možno vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
 • II./12. Vydanie súhlasu na zber alebo spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. r) zákona

H Technológia nakladania s nebezpečným odpadom:

Prípad:

 • I./7. Vydanie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečným odpadom na trh v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona,

Osvedčenia: 05/13/P-3.3; 06/13/P-3.3

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

v odboroch

 • 2m odpadové hospodárstvo
 • 2t technológie
v oblasti
 • 3e úprava a spracovanie rúd a neželezných kovov
 • 3g stavby pre odpadové hospodárstvo
podľa § 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Osvedčenia: 493/2010/OHPV; 494/2010/OHPV

Odborné využívanie veľmi jedovatých látok

Centrum má osvedčenie o spôsobilosti na odborné využívanie veľmi jedovatých látok a prípravkov a jedovatých látok a prípravkov na výskumné a študijné účely.

Osvedčenie : 2008/00239-02

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou